Taisyklės:

Mūsų prekių galima įsigyti: UAB “Tolvita“ internetinėje parduotuvėje;

Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:


1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.


1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:


2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.


2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu: info@tolvita .lt, nurodant prekę, kurios pirkimo pardavimo sutarties yra atsisakoma ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.  Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties netaikoma toms pirkimo-pardavimo sutartims, kai toks netaikymas numatytas taikytinuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus gaminamų prekių, sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas, sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo, sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos. Už prekes sumokėti pinigai, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prek pristatymo išlaidas jam bus grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtų pinigų tol, kol negaus prek arba jam bus pateiktas įrodymas, kad prekės išsiųstos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui už prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.  Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pirkėjas, šiame Taisyklių punkte numatytu prekių grąžinimo atveju, atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tačiau grąžinama prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie prekės (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota. Šiame Taisyklių punkte numatyta teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui, kuris pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomas vartotoju,  t. y. Pirkėjui, kuris prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

3.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Taisyklių 3.2 punkte skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamą prekę, jeigu grąžinama prekė neatitinka šių Taisyklių ir taikytinų teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. 

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.


4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, gavęs užsakymą ir matydamas, kad negali išsiųsti prekių, gali atsisakyti sandorio ir gražinti pirkėjui mokėjimą per 3 darbo dienas.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „Luminor/DNB “ bankas; „Danske“ bankas; „Luminor/Nordea“ bankas“; „Šiaulių bankas“ ; „Citadele“ bankas; „Medicinos bankas“; Paysera sąskaita ir kitos mokėjimo sistemos, kurios yra išvardintos saugus atsiskaitymas lape. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.


6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.8. Prekių pristatymas nuo 3-14 darbo dienų.Po užsakymo produktai Jus pasieks per 3-14 darbo dienų. Prekės pristatomos nuo 8 iki 18 val. Darbo dienomis. Produktų pristatymo dieną jums paskambins kurjeris ir suderins tikslų pristatymo laiką.

6.9. Produktų pristatymas į Kuršių Neriją yra mokamas. Dėl pristatymo kainos teirautis el.paštu: info@tolvita.lt arba tel.+37061327739
Prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje.

7. Prekių kokybės, garantijos.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Prekėms suteikiama 2 (dviejų) metų teisinė garantija nuo prekių pristatymo dienos, nebent taikytinuose teisės aktuose numatytas trumpesnis teisinės garantijos terminas arba prekių aprašymuose yra numatytas ilgesnis Pardavėjo suteikiamos garantijos terminas.

7.4. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu

7.5. Prekių kokybės garantija neapima tų defektų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo ar prekės gamintojo kaltės, t. y. įskaitant, bet neapsiribojant, garantija netaikoma, kai defektai atsirado ar prekė buvo sugadinta dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, natūralaus nusidėvėjimo arba naudojant ir prižiūrint ne taip, kaip nurodė prekės gamintojas ar įprasta praktikoje.

8. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, proporcingai sumažinta Prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

8.2.Pirkėjas neturi teisės nutraukti prekės pirkimo pardavimo sutarties, jeigu prekės trūkumas yra nedidelis.

8.3. Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šiame Taisyklių skyriuje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui el. parduotuvės kontaktų skyriuje numatytais kontaktais apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

8.4. Prekės pataisymas ar pakeitimas:

8.4.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekė šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtų pataisyta ar pakeista nemokamai ir per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas raštu informavo Pardavėją apie netinkamą prekės kokybę;

8.4.2. Pirkėjas grąžina prekę Pardavėjui, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Prekės pakeitimo atveju, nauja prekė išsiunčiama Pirkėjui tik Pardavėjui gavus nekokybišką prekę;

8.4.3. Grąžinamų prekių su defektu siuntimo išlaidos tenka Pardavėjui.  

8.5.Pirkėjui nutraukus prekės pirkimo pardavimo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka:

8.5.1.Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui prekę Pardavėjo sąskaita;

8.5.2.Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, įsipareigoja ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtą kainą.

8.6. Šiame Taisyklių skyriuje ir 3.2 punkte numatytais atvejais prekės Pardavėjui turi būti grąžinamos adresu: Laisvės pr. 60, Vilnius.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.


10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.


11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

11.3. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi teisę el. parduotuvės kontaktų skyriuje numatytais kontaktais kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, Pirkėjui.

11.4. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), taip pat turi teisę su pardavėju kilusį ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformojehttp://ec.europa.eu/odr/.